THK

相關主題

[畫] 鳥籠公民
http://angatou.blogspot.tw/2014/05/blog-post.html

被鳥籠困住的公投法,不是正常的公投法;被鳥籠困住的公民,若無視鳥籠的存在,卻指責想要衝開鳥籠者,那也不是真正的公民。

[畫] 國 kaⁿ
 
Lí ê kokka
Sī góa ê kokkaⁿ
 
Lí kóng che sī lán khiākhí ê só͘chāi
Tio̍h iōngsim phahpiàⁿ
Thang hō͘ choân sèkài ê lâng chai
 
Lí ê jia̍tchêng sú lâng kámtōng
M̄koh
Kám ētàng khah...

[畫] Bīn, chheh

(FB 專頁停止更新公告)
 
Í-āu chia bē ū sin-ê angátô͘ ah. Siôngsè chênghêng chhiáⁿ chhamkhó:
以後這裡不會有新的漫畫了。詳情請參考:

http://angatou.blogspot.tw/2017/09/bin-chheh.html
 
 
---
Góa ū teh chhutji̍p...

[畫] 造成教養問題 ê 專家
 
Siongsìn lí ê gínná, khah iâⁿ siongsìn hiah m̄chai toh-ūi puh--chhutlâi ê "choanka".

與其相信那些不知道哪裡冒出來的「專家」,不如相信你的孩子。

[畫] 造成教養問題 ê 專家
 
Siongsìn lí ê gínná, khah iâⁿ siongsìn hiah m̄chai toh-ūi puh--chhutlâi ê "choanka".

與其相信那些不知道哪裡冒出來的「專家」,不如相信你的孩子。